پرورشگاه دوستی کابل- استانبول

ایتام امروز، میراث تنش های دست کم سه دهه اخیر کشوراند. ده ها هزار یتیم بانهایت وضع خراب اقتصادی درولایات مختلف کشور بسرمی برند. درصد بسیار بالای این ایتام به دلیل نداشتن امکانات مالی تن به کارهای جانکاه بخاطر پیداکردن یک لقمه نان میدهند به همین دلیل بیشترین این طیف ازنعمت سواد بی بهره مانده وافراد معمولی جامعه را تشکیل میدهند.

بنیاد فرهنگی هدف ضمن دستگیری صد ها کودک یتیم ازطریق برنامه کمک های نقدی به منظور ادامه تعلیم وتحصیل ایتام؛ پرورشگاه دوستی کابل- استانبول را درسال 1392 درکابل به ظرفیت 100 کودک یتیم ایجاد نمود. این پرورشگاه محل بسیار مناسب وباامکانات بالا می باشدکه کودکان یتیم می توانند درکنار برنامه های درسی روزانه خویش برنامه های مفید دیگری را نیز بخاطر رشد استعداد های شان فرابگیرند.

پرورشگاه دوستی کابل- استانبول به همکاری مالی سازمان خیریة IHH کشور دوست ترکیه، تأسیس و در ماه حمل 1392 تحت ادارة بنیاد فرهنگی هدف آغاز به کار کرد که کودکان یتیم و بی سرپرست افغان از نقاط مختلف کشور جهت آموزش و پرورش در آن نگهداری می شوند.

ازهرچمن سمنی:

پرورشگاه دوستی کابل- استانبول آینة تمام نمای ملت مظلوم افغانستان است. کودکان یتیم در این پرورشگاه به اساس لیاقت و شایستگی از اقوام مختلف و باهم برادر کشور مان انتخاب گردیده اند و به یاری خداوند(ج) تا پایان صنف 12 و حضور در دانشگاه‌ها در پرورشگاه دوستی کابل- استانبول خواهند ماند.

روش آموزشی:

دانش آموزان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول با در نظر داشت نصاب درسی وزارت معارف افغانستان درمکاتب دولتی درس می خوانند و از سوی اداره پرورشگاه در اوقات معین دروس دینی و مضامین ساینسی نیز تدریس می شود.

آموزش قرآنکریم، آموزش کمپیوتر وآموزش زبان انگلیسی برای کودکان یتیم در پرورشگاه دوستی کابل- استانبول بصورت متناوب جریان دارد.

اعاشه و خدمات دیگر:

پرورشگاه دوستی کابل- استانبول مسئولیت تأمین اعاشة کودکان یتیم را به دوش دارد و به بهترین شکل لباس، یونیفورم، قرطاسیه باب ودیگر نیازهای دانش آموزان را براورده می سازد.

این پرورشگاه دوعراده موتر را جهت انتقال کودکان یتیم به مکتب وجاه‌های دیگری مورد نیاز در اختیار دارد. دانش آموزان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول در ایام رخصتی و روزهای جمعه جهت سیاحت و سرگرمی به جاه‌های تفریحی و تاریخی شهرکابل انتقال می گردند.

کمیت دانش آموزان پرورشگاه:

پرورشگاه دوستی کابل- استانبول در سال 1392 میزبان 30 طفل یتیم بود واین آمار در سال 1393 به 60 تن افزایش یافته است. پرورشگاه دوستی کابل- استانبول همزمان گنجایش 100 طفل یتیم را دارد؛ اما این ارقام به تدریج تاسال 1395 تکمیل خواهد شد. *