ایتام زیر حمایت بنیاد

دردناک است اما دنیا برای همه خوب و خوش آغاز نمی شود، در اطراف ما جایی که شاید حتی خیلی هم توجه نکنیم کودکان معصومی هستند که در دنیای کوچک کودکانه شان همیشه چیزی کم بوده؛ دستان استوار پدری دلسوز و یا آغوش گرم مادری مهربان و نگران، رنج نرسیدن به آرزوهای کوچک اما محالشان را هم که به این حسرتها اضافه کنیم اندوهی می شود بی پایان برای این فرشته های کوچک.

این فرشته های معصوم با دست نوازشگری شاد می شوند و با کمکهای توانگرانه و عاشقانه خییرین، آرزوهای خود را دست یافتنی می بینند، تحصیل می کنند، می آموزند و شاد و سالم زندگی خواهند کرد.

بنیاد فرهنگی هدف به منظور کمک به ایتام وپیروی به درشترین خطوط آموزه های دینی بیش از سه صد کودک یتیم را درسرتاسر افغانستان به منظور ادامه تعلیم شان زیرپوشش برنامه مساعدتهای نقدی قرارداده ودرمسیر رسیدن به اهداف والای انسانی شان همکاری می نمایند.