اطلاعات پرداخت

شماره حساب

شماره حسابهای بنیاد فرهنگی هدف:
افراد خییر می توانند کمک های نقدی خود را به شماره های بانکی ذیل واریز نمایند:
عزیزی بانک: حساب افغانی
عزیزی بانک: حساب دالری
عزیزی بانک: حساب یورو
جهت برقراری ارتباط هموطنان عزیز می توانند با پست الکترونیکی hadaf006afg@gmail.com و نیز ملاحظه سایت بنیاد (www……….com) و یا تلفن مخصوص جهت تماس 0780005388اقدام نمایند.

مشاهده پرداخت:

از سوی بانک باید رهنمایی شود:؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پیگیری پرداخت ها:

پیگیری پرداخت ها و کمک ها به بنیاد فرهنگی هدف

از سوی بانک باید رهنمایی شود:؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟