اشخاص حقوقی

هدای کمک های نقدی

در حقیقت در این بخش کلیه نهادهای مردمی، ارگان های دولتی، موسسات و سازمان های دولتی، بخش خصوصی انجمن ها، هریک ضمن برقراری ارتباط با بنیاد، اقدام به حمایت های مالی خود به منظور ایجاد حفظ آرامش و رضایت و خشنودی ایتام و خانواده های بی سرپرست می نمایند که ضمن برخورداری از یک چنین فضایی آکنده از مهر و محبت، سرنوشت انسان های نیازمند و بی بضاعت به سوی رشد و سلامت ارتقاء می یابد.

هدای کمک های غیر نقدی

بنیاد فرهنگی هدف ارتباط بسیار سازنده، مطلوب و مفید با نهادهای دولتی، شرکت ها و سازمان ها و موسسات دولتی برقرار ساخته است که این ارتباط؛ نقش بسیار مهمی در مجموعه فعالیت های بنیاد به لحاظ کمک رسانی به خانواده های ایتام، بی سرپرست دارد. در این راستا ایجاد فضای اعتماد سازی، شفاف سازی از جمله مواردی است که بنیاد فرهنگی هدف آن را محوریت امور خود قرارداده است. سازمانها می توانند علاوه بر همراهی با بنیاد فرهنگی هدف در حمایت از نیازمندان و سهیم شدن در فعالیت های انسان دوستانه بنیاد از مواهب و نعمت های الهی و تأثیر گذاری مثبت در انجام مسئولیت های انسانی و اجتماعی بهره مند گردند.

حمایت های رسانه یی

بی شک وسایل ارتباط جمعی ازقبیل تلویزیون، رادیو، مطبوعات و شبکه های اجتماعی درجهت آگاهی رساندن، فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای جامعه نقش بسیارارزشمندی را در تأثیرگذاری خود ایفا می کنند بنابراین بنیاد فرهنگی هدف با برقراری ارتباط با رسانه ها به منظور مبارزه با فقر و تنگدستی وبیان آثار زیان بار و آسیب های اجتماعی حاصل از آن به صورت مادی و معنوی در سطوح خانواده و جامعه مردم را نسبت به حمایت از وضع زندگی افراد بی بضاعت و نیازمند آگاه می سازد و می تواند حمایت های همه جانبه مادی و معنوی کمک کننده گان را برای بنیاد برقرار سازد.

در این راستا بنیاد اقدام به تهیه فیلم های مستند، سخنرانی ها، سمینارها پیرامون مسأله فقرزدایی در جامعه در سطح کلان مطرح می نماید تا انسان های نیکوکار دراین امر خیرخواهانه و انسان دوستانه ضمن آگاهی اقدام نمایند.