اشخاص حقیقی

اهدای کمک های نقدی

در آن لحظه ای که دستان پر مهر زنان بی¬ سرپرست و کودکان یتیم جهت تامین معاش به نشانه¬ ی شکر به سوی خداوند دراز می¬ شود لحظه ¬های زیبایی هستند که تو خیّر گرامی به سبب کمک¬های نقدی ات آفریننده¬ ی آن هستی؛ و این رضایت و خشنودی باری تعالی تا ابد حامی تو نیکوکار بزرگ در تک تک لحظات زندگی خواهد بود.

اهدای کمک های غیر نقدی

هنگامی که بسته های امدادی شامل مواد غذایی برای خانواده های ایتام و خانواده های بی سرپرست تهیه می شود و پس از بسته بندی توسط همکاران بنیاد به یکایک آنها در فواصل زمانی تقدیم می گردد، رضایت و خشنودی انسان های نیازمند ما را در انجام فعالیت های انسان دوستانه تشویق و ترغیب می نماید. در این راستا همه افراد خییر، سازمان ها و موسّسات دولتی و بخش خصوصی، صمیمانه ما را در این امر باید یاری رسانند.

پذیرش و سرپرستی ایتام

افراد وا شخاص خییر می توانند با پرداخت ماهیانه مبلغ حداقل یک هزار افغانی سرپرستی ایتام را در بنیاد برعهده بگیرند. باید توجه داشت میزان کمک مالی خیّرین گرامی متناسب با رضایت قلبی و توان مالی نیکوکاران مهربان باشد. حامیان گرامی و نیکوکار می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و نیز ملاقات شان با دست اندر کاران بنیاد طی تماس تلفنی با شماره 0780005388 با ما گفت‎وگو نمایند.

خیرات و صدقات

در این بخش، به صورت هفته وار یا ماهانه، سخاوتمندان عزیز می توانند بخشی از مال خویش را برای رفع حاجات بیوه زنان، کودکان یتیم و بیماران بی بضاعت اهداء نموده تا از این عمل انسان دوستانه بهره معنوی ببرند. خیرات و صدقات در حقیقت تغییر سرنوشت انسانی را رقم می زنند و گره گشای بسیاری از مشکلات زندگی می باشند. امید است حامیان خیّر و نیکوکار نسبت به اهمّیت و جایگاه صدقات خود توجه خاص و عنایت وافر داشته باشند.