گاهنامه هدف

درگاهنامه هدف نگاه ویژه به فعالیت های بنیاد فرهنگی صورت می گیرد و معلومات آفاقی محتوای این گاهنامه را شکل می دهد. گاهنامه هدف، سال یک بار در 2000 تیراژ منتشر می شود ویکی از منابع عایداتی این نهاد به حساب می آید.