هفته نامه فانوس

فعالیت های بنیاد فرهنگی هدف چشمگیرترین فعالیت های رایگان وخیریه تقریبا درسطح کشور به شمار می رود که برای قشرهای مختلف جامعه همه ساله صورت می گیرد. هفته نامه فانوس بازتاب دهنده فعالیت های بنیاد فرهنگی هدف وحنجره ملیونی است ازمردم بی بضاعت وآسیب پذیر. همچنان این هفته نامه درچاپ مطالب جوانان تازه کار به منظور تشویق ورشد استعداد آنها پرداخته تاباشد جوانان همت ومساعی بیشتر به خرچ داده ومصدر خوب برای جامعه خود باشند. هفته نامه فانوس هدف در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، ننگرهار، لغمان، بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، بلخ و شبرغان توزیع می شود. هفته نامه فانوس یکی از منابع عایداتی بنیاد فرهنگی هدف می باشد زیرا با فروش این جریده هزینه چاپ و توزیع آن فراهم می شود.