بروشور

چاپ و تکثیر بروشورها نشان دهنده چگونگی فعالیت های بنیاد فرهنگی هدف می باشد. علاقمندان گرامی می توانند تمام فعالیت های این نهاد را در برگه های بروشور بنیاد فرهنگی هدف مشاهده نمایند. همچنان پرورشگاه دوستی کابل - استانبول در محدوده فعالیت های خویش بروشور منتشر می کند و جزئیات فعالیت های این پرورشگاه بصورت واضح درآن انعکاس یافته است.