خیرات و صدقات

در این بخش، به صورت هفته وار یا ماهانه، سخاوتمندان عزیز می توانند بخشی از مال خویش را برای رفع حاجات بیوه زنان، کودکان یتیم و بیماران بی بضاعت اهداء نموده تا از این عمل انسان دوستانه بهره معنوی ببرند. خیرات و صدقات در حقیقت تغییر سرنوشت انسانی را رقم می زنند و گره گشای بسیاری از مشکلات زندگی می باشند. امید است حامیان خیّر و نیکوکار نسبت به اهمّیت و جایگاه صدقات خود توجه خاص و عنایت وافر داشته باشند.