برنامه قربانی

عید قربان عید پاک ترین عیدها، عید سرسپردگی و بندگی است. عید برامدن انسان نو از خاکستری های خویشتن خویش است. قربانی رمز فداکاری و از خودگذشتگی و دادن جان در راه محبوب و حدنهایی تسلیم در برابر معبود است؛ یعنی همچنانکه خون این قربانی را در راه تو ای خالق یکتا بی دریغ می پذیرم و حاضرم بدون هرنوع درنگ در راه دفاع از حریم دین و اجرای فرامین آسمانی تو از جان خود نیز بگذرم و خون خودرا تقدیم پیشگاه اقدست نمایم.

شریک ساختن خوشی های عید سعید اضحی با بینوایان و آنانیکه خود توانایی انجام آن را ندارند از مسئولیت های است که بنیاد فرهنگی هدف از سالیان متمادی به اینسو به دوش گرفته و هزاران خانواده را در ایام خجسته عید قربان همکاری نموده، و خاطره و سنت ابراهیمی را در فضای ذهن شان تازه می سازد.