بازسازی ونوسازی

نقش موسسات همکار درکنار ادارات دولتی درپیوست  به ثمر رسانیدن اهداف سکتور های هشتگانه دولتی در درازای تقریبا چهارده  سال گذشته قابل ملاحظه بوده است.بنیاد فرهنگی هدف نقش تعیین کننده ای درسکتورهای معارف،صحت وزیربنا داشته است. بازسازی ونوسازی مکاتب ،مدارس دینی ومساجد به مثابه عمده ترین تربیت گاه ها که ازدورترین روزگاران درمابین مسلمان شناخته شده است یکی از اولیت های این نهاد بوده واز آغاز به فعالیت تا اکنون دربازسازی ونوسازی چند ین مکتب ومدرسه دینی وتفریش مساجد نقش عمده ای را داشته است. این نهاد بخاطر فراهم سازی زمینه های بهتر تدریسی تلاش های بیشتری درسال های بعدی به خرچ خواهد داد.