توزیع مواد خوراکی

از نتايج بارز روزه برانگيختن حس همدردي نسبت به مستمندان و همنوعان تنگدست است، آنانی که زندگي آسوده اي دارند و رنج فقر و طعم گرسنگي را نچشيده اند، ممکن است از حال مستمندان غافل بمانند و روزه وسيله اي است که آنان را از غفلت مي رهاند و رنج مستمندان را با ياد آنان مي آورد تا به دستگيري فقيران همت گمارند و به درد دل آنان برسند. به احسان و اطعام و انفاق به مستمندان در ماه مبارک رمضان بسيار سفارش شده است، گرسنگي و تشنگي روزه موجب درک رنج مستمند مي گردد و بدين ترتيب ثروتمند به فقير نزديک مي شود و احساسها رقت مي يابد و احسان و انفاق فزوني مي گيرد و جامعه کمک به همنوع را مي آموزد. بنیاد فرهنگی هدف جهت داشتن حس همدری نسبت به مستمندان وهمنوعان تنگدست سالانه هزاران خانواده مستمند را درسرتاسر کشور زیر برنامه توزیع مواد غذایی قرار داده ادای مسئولیت ایمانی وانسانی می نماید. از سال 1386 تاکنون برای 20 هزار خانواده فقیر و ناتوان از سوی این نهاد مواد خوراکی توزیع گردیده است که اغلباً شامل آرد، برنج، چای، شکر وروغن می گردد.