کمک های اضطراری

زمین لرزه وسیلاب ها ازجمله انواع مهم وبسیار وقوع دیگر حوادث طبیعی وحالات اضطرارمانند، طوفان های شدید باد وآتش سوزی در کشورمان محسوب می گردد. هرسال جدید درافغانستان توام با باران های شدید می باشد که باعث سرازیرشدن سیلاب ها وویرانی خانه های مسکونی هزارن هموطن درسطح ولایات کشور می گردد. بنیاد فرهنگی هدف نقش خود را درکمک رسانی به حالات اضطرار داشته وعندالموقع به دستگیری هموطنان آسیب دیده پرداخته ورفع مسولیت انسانی ودینی می نماید.

به عنوان مثال تسهیل مواد غذایی و خدمات طبی به سیلاب زدگان ولسوالی کشم بدخشان، ارسال محموله های امدادی به سیلاب زدگان ولایت شمالی کشور و همچنان ارسال بسته های مواد غذایی، البسه زمستانی و کمک های نقدی به حادثه رانش زمین در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان را می توان یاد آور شد.