مراکز آموزشی

بنیاد فرهنگی هدف باغ بسیار درخت ونام دیرآشنایی است که ازبدو ایجاد به همت عده ای ازجوانان سخت کوش وخیراندیش به پیرامونش زیبایی ویژه ای را ارمغان آورده است. این نهاد نقش فوق العاده بسزا درکاهش گرد وغبار خفقان آور بی سوادی، به بند کشیدن هیولای فقر ودگردیسی نظام باورهای ناپسند اجتماعی داشته و باگذشت هر زمانی دامنه فعالیت های اجتماعی گسترده تر وبار مسئولیت هایش سنگین تر می شود.

بنیادفرهنگی هدف هویت اش را با ارایه خدمات ارزنده آموزشی، فعالیت های خیریه اجتماعی، فرهنگی، صحی، ورزشی وزیربنایی نه سال پیش ازامروز درمتن جامعه افغانی تعریف کرد. مؤثریت برنامه های این نهاد ازبازتاب تغییرات ایجاد شده درعرصه های یادشده درسال های اخیر پیداست و هم اکنون درخشنده ترین ستاره درافق فعالیت های خیریه وبشر دوستانه به شمار می آید.

این بنیاد همچنان پولاد رگی خواهد ماند برپهندشت روزگاران بخاطر به منزل رسانیدن توده های لب تشنه که درزیر به عمده ترین جولانگاه بنیاد فرهنگ هدف به گونه کوتاه وبه منظور آشنایی خواننده گان بافعالیت های این بنیاد پرداخته می شود.

مراکز آموزشی

بنیاد فرهنگی هدف بادرک اوضاع جاری ونیازمندی های جدی نسل پسا جنگ، پرداختن به امر آموزش وپرورش را دراولویت های کاری خود قرار داده وبه تعداد 10 باب مرکزآموزشی را درولایات کابل، ننگرهار، جوزجان و تخار ایجاد نموده است که باعث تقدیم نمودن هزاران جوان درولایات مختلف به جامعه افغانی جهت خدمتگذاری گردیده است.