آموزش حرفه و کار یابی

نابسامانی‎های چند دهه اخیر تنها قامت مردان را خم نکرد، زنان نیز از قربانیان و متضررین اصلی نابسامانی‎ها بوده و بیشترینه با از دست دادن شوهران‎شان، متولی امور زندگانی و امرار معاش فرزندان‎شان شدند. خانم‎های بیوه به دلیل دامنگیر بودن فقر وتنگدستی تن به روزگار سخت داده و به‎خاطر بدست آوردن تکه نانی تا مرز تکدی دست به دیگران دراز کرده‎اند، هرچند بدست‎آوردن نان حتا برای بسیاری ازمردان نیز کار ساده‎ای در این روزگاران نبوده و نیست.

بنیاد فرهنگی‎هدف بادرک عمق فاجعه تا اکنون چهار دوره آموزشی حرفه خیاطی را برای خانم‎های بیوه و فقیر تدویر نموده و در نتیجه 120 تن را پس از آموزش فارغ و تمام ابزار مورد ضرورت را برایشان فراهم ساخته‎است تا خود بتوانند افق‎های جدید و متفاوت زندگی را بروی‎شان باز نموده و سرنوشت‎شان را بادست‎های خودشان رقم بزنند.