برنامه های صحی

بنیاد فرهنگی هدف بخاطر رسیده گی به صحت هموطنان وبه خصوص قشر ناتوان وکم درآمد جامعه باداشتن تیم های سیار گاه وناگاه به ولایات مختلف سرزده وبه وضعیت صحی مردم بی بضاعت وبه خصوص ایتام رسیده گی لازم می نماید، همچنان این نهاد بافراهم سازی آب صحی که یکی از اساسی ترین نیازمندی مناطق روستای وللمه نشین می باشد ازطریق حفر چاه های نیمه عمیق نقش سازنده ای در ولایات متعدد کشور داشته است. بنیاد فرهنگی هدف ضمن حمایت مالی از این قشر آسیب پذیرجامعه خدمات صحی رایگان را با ایجاد تیم های صحی سیار به تدوای کودکان یتیم پرورشگاه ها، راه اندازی کمپاین ختنه سوری به کودکان یتیم و بی سرپرست، آگهی درمورد حفظ الصحه شخصی و محیطی و اعزام برخی بیماران بی بضاعت به مراکز درمانی مجهزتر روی دست دارد.