خوابگاه های دانشجویی

راه یافتن به دانشگاه های دولتی وتحصیل دررشته های مختلف امروزه برای بسیاری ازجوانان بی بضاعت کشور درحد یک آروزیی نارسیدنی باقی مانده است. بنیاد فرهنگی هدف باتوجه به نقش آینده سازی جوانان برای آنعده از جوانان که راه دردانشگاه های دولتی یافته اند درهشت ولایت کشور خوابگاه های رایگان بخاطر زمینه سازی ادامه تحصیل به قشر آِینده ساز کشور فراهم نموده وصدهاتن جوان دانشجو بی بضاعت ازامکانات این خوابگاه در ولایات ها ذیلبهره برده اند.
کابل: 
ننگرهار:
تخار:
کندز:
بغلان:
بلخ:
جوزجان:
فاریاب: