عطاء الله عاصم

مدیر مسٔول هفته نامه فانوس

داکتر میر شجاعت میرزاد

مسٔول کمیته مالی

عبدالودود جمیلی

مسٔول دفتر زون شمال شرق

عصمت الله راغب

هماهنگ کننده دفتر مرکزی

حکیم الله سعادت

عضو شورای عالی

قاضی محمد عارف مصلح

عضو کمیته مالی

عبدالباسط محمودی

عضو کمیته ایتام

رحیم الله

عضو کمیته ایتام

جهادالله عالمی

مسٔول مرکز آموزشی رستاق

محمد یاسین مرادی

مسٔول مرکزی آموزشی ینگی قلعه

محمد خان محبی

مسٔول کمیته ایتام

هماهنگ کننده های ولایتی