ماموریت

بنیاد فرهنگی هدف، یک نهاد غیرسیاسی وغیرانتفاعی بوده که بدون در نظر داشت جنس، سن ونژاد با ارایه خدمات برای نیازمندان وزمینه دسترسی کودکان یتیم به آموزش وپرورش از طریق حمایت های نقدی، حمایت تخنیکی پرورشگاه های دولتی وساخت پرورشگاه های جدید، توانمند سازی اقتصادی ازطریق کار آفرینی، تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از ورزشکاران مسئولیت انسانی واسلامی خود را ایفا می نماید.