شرایط عضویت قرار ذیل است:

  1. داشتن تابعیت افغانستان.
  2. اکمال سن 18
  3. التزام و تعهد به مرامنامه و اساسنامهء بنیاد.
  4. نداشتن شهرت به فساد، بداخلاقی و خیانت ملی.
  5. پرداخت حق الشمول و پرداخت حق العضویت بصورت ماهوار.

فورم درخواست عضویت بنیاد فرهنگی هدف