اساسنامه

فصل اول

احکام عمومی

مادۀ اول: این اساسنامه به تأسی از حکم مادۀء سی و پنجم قانون اساسی ومادۀ دوم قانون سازمان های اجتماعی به منظور تأسیس بنیاد فرهنگی هدف وضع می گردد.

مادۀ دوم: نام این نهاد، بنیاد فرهنگی هدف بوده ویک نهاد غیر سیاسی، غیر انتفاعی وغیر وابسته میباشد که بخاطر بلند بردن سطح آگاهی جوانان جامعه در چوکات قوانین نافذه دولت جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت مینماید.

مادۀ سوم: تصامیم در بنیاد فرهنگی هدف به اساس رأی اکثریت اعضا اتخاذ می گردد. مادۀ چهارم: مقر مرکزی این بنیاد شهر کابل می باشد و در صورت ضرورت در ولایات، شهرها، نواحی، ولسوالی ها و روستاهای کشور نیز دفاتر خویش را خواهد گشود.

ماده پنجم: این بنیاد دارای نشان مخصوص بوده که علایم آن ضمیمه اساسنامه میباشد.

مادۀ ششم: فعالیت های این بنیادقرار ذیل است:

 1. برای رشد دانش و تقویه بنیه مکاتب، مدارس وکورس های آموزشی کمک های مادی ومعنوی می نماید.
 2. نظر به ضرورت بخاطر بلند بردن سطح آگاهی جامعه سیمینار های علمی و مسلکی دایر خواهد کرد.
 3. بخاطر رشد سالم جوانان دانشجو و متعلمین سیمینار و کنفرانس های تحقیقاتی و علمی را دایر خواهد نمود.
 4. مساعدت های مالی به خانواده های نیازمند و بی بضاعت.
 5. بنیاد دارای نشریه میباشد که اسم آن توسط هیئت مدیره انتخاب می گردد.

فصل دوم

اهداف کلی

مادهء هفتم : هدف از تأسیس این بنیاد در موارد زیر خلاصه می شود:

 1. تنظیم حیات فردی و اجتماعی بر اساس تعالیم و ارزش های والای اسلامی، تأمین و تحکیم وحدت ملی، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، عدالت اجتماعی، توسعهء ملی، رشد فرهنگی ، اجتماعی، پاسداری از ارزش ها، باورهای دینی و ملی.
 2. مبارزه علیه کلیه پدیده ها و مظاهر منفی جامعه.
 3. احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر، رعایت کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی که افغانستان آن را امضاء و تصویب نموده است.
 4. دفاع از منافع مشروع و حقوق قانونی تمام اتباع کشور.
 5. مبارزه برضد بی سوادی، تلاش در راستای بهبود وضع زندگی و تعلیم و تربیة هموطنان.
 6. نهادینه کردن احساس وطن دوستی، احترام به بزرگان، مواظبت از اطفال، خدمت به جامعه واعتماد به نفس درمیان جوانان.
 7. دفاع از حق تحصیل، کار، آزادی بیان، مطبوعات ، خواسته های مشروع جوانان و راه اندازی سیمینارهای علمی، تحقیقی و کورس های آموزشی به منظور بلند بردن سطح آگاهی آنان.
 8. مساعی جدی وپیگیری جهت اعمار وبازسازی کشور.
 9. تأمین نیازمندی های دانشجویان بی بضاعت وممتاز اعضای بنیاد.
 10. فراهم آوری زمینه فعالیت های تعلیمی، هنری ، ورزشی و... به منظور تشویق جوانان.

فصل سوم

شرایط عضویت، حقوق، وجایب وشرایط اخراج مادۀ هشتم:

 1. عضویت در بنیاد فرهنگی هدف، داوطلبانه می باشد.
 2. هر طبع افغان اعم از زن و مرد که شرایط عضویت مندرج این اساسنامه را تکمیل نموده باشد، به حیث عضو قبول شده می تواند.

مادۀ نهم: شرایط عضویت قرار ذیل است:

 1. داشتن تابعیت افغانستان.
 2. اکمال سن 18
 3. التزام و تعهد به مرامنامه و اساسنامهء بنیاد.
 4. نداشتن شهرت به فساد، بداخلاقی و خیانت ملی.
 5. پرداخت حق الشمول و پرداخت حق العضویت بصورت ماهوار.

مادۀ دهم: اتباع خارجی نیز میتوانند عضویت افتخاری بنیاد را کسب نمایند. اتباع خارجی که عضویت بنیاد را حاصل می نمایند کتباً به ریاست انسجام وزارت محترم عدلیه معرفی می گردند.

ماده یازدهم: آنانیکه درعرصهء خدمت گذاری دربخش های مختلف کاری این بنیاد فعالیت می نمایند الی ختم دوران کاری شان لزوماً عضواین بنیاد می باشند. بعداز ختم وظیفه شان عضویت اشخاص متذکره داوطلبانه می باشد.

مادۀ دوازدهم: هر عضو این بنیاد، حق اظهار نظر و انتقاد سالم را دارد

مادهء سیزدهم: وجایب اعضای بنیاد قرار ذیل است:

 1. تلاش در راستای بهترشدن فعالیت های بنیاد.
 2. پرداخت حق العضویت به وقت وزمان.
 3. اشتراک در جلسات بصورت منظم .
 4. رعایت نمودن اصول ومقررات بنیاد.

مادۀ چهاردهم: هر عضوی که مقررات و لوایحی را که از سوی اعضای شورای عالی تصویکب می شود، نقض کند عضویت بنیاد فرهنگی هدف را از دست می دهد.

فصل چهارم

ساختار تشکیلاتی بنیاد

مادۀ پانزدهم : ساختار تشکیلاتی این بنیاد متشکل از:

 1. مجمع عمومی
 2. شورای عالی
 3. هیئت مدیره
 4. کمیته ها

مجمع عمومی

مادهء شانزدهم: مجمع عمومی عالی ترین وبا صلاحیت ترین مرجع تصمیم گیری بنیاد بوده که متشکل از تمام نماینده گان اعضای بنیاد میباشد.

مادهء هفدهم: مجمع عمومی به استثنای حالات اضطراری در هرسال یک بار تشکیل جلسه مینماید. طرز دعوت آن ازطرف شورای عالی از طریق تلیفون، مکتوب و رسانه ها صورت می گیرد. در حالت اضطراری با پیشنهاد دو ثلث شورای عالی مجمع عمومی قبل از معیاد نیز میتواند تشکیل جلسه نماید.

مادهء هجدهم: صلاحیت های مجمع عمومی قرار ذیل است:

 1. انتخاب و عزل اعضای شورای عالی
 2. تصویب بودجه سالانه
 3. استماع گزارش شورای عالی
 4. تغییرات وتعادلات در اساسنامه بنیاد در صورت ضرورت تغییر نام بنیاد.

شورای عالی

مادهء نزدهم: شورای عالی دومین مرجع با صلاحیت بنیاد بوده که جلسات آن در هر سه ماه یک بار د ایر می گردد تاریخ و محل بر کزاری جلسه شورای عالی پانزده روز قبل از طرف هیئت مدیره تعیین واعلام می گردد.

مادهء بیستم: صلاحیت و مسولیت های شورای عالی ازین قرار است:

 1. انتخاب رئیس بنیاد از میان شورای
 2. اتخاذ تصمیم جهت ایجاد دفاتر ساحوی
 3. جهت بهبود بخشیدن وضع اقتصادی بنیاد وبه منظور بهتر ساختن فعالیت ها تعیین وتثبیت پالسی واستراتیژی ها.
 4. اتخاذ تصامیم در مورد فعالیت های فرهنگی از قبیل تأسیس جراید، نشر کتب، گشایش نمایش صنعتی وغیره.
 5. استماع گزارشات هریک هیئت مدیره ومسؤلین کمیته ها.
 6. بررسی شکایات، انتقادات وپیشنهادات اعضای بنیاد، دیگر مقامات رسمی وغیر ر سمی.
 7. قبول ویا رد استعفای رئیس بنیاد.

هیئت مدیره

مادهء بیست ویکم: هیئت مدیره متشکل از رئیس، معاوین ومنشی عمومی میباشد که از طرف شورای عالی انتخاب می گردد.

مادهء بیست ودوم: صلاحیت ومسؤلیت های هیئت مدیره:

 1. طرح ریزی پلان های کوتاه مدت، متوسط ودر از مدت.
 2. تطبیق وارزیابی پلان های طرح شده.
 3. سازمان دهی وطبیق فیصله های شورای عای.
 4. تشکیل کمیته ها بخاطر پیش برد امور داخلی بنیاد.
 5. تصویب لاحیه و وظایف کمیته ها .
 6. نظارت وکنترول از دارای بنیاد.
 7. جذب واخراج اعضا.
 8. در صورت عدم موجودیت معاوین، رئیس بنیاد فرهنگی هدف صلاحیت دارد یکی از اعضای شورای عالی بحیث کفیل خود تعیین نماید.
 9. هیئت مدیره مطابق آژند های که از طرف منشی عمومی بنیاد تعیین می گردد به استثنای حالات فوق العاده در هر ماه دو بار تشکیل جلسه می گردد.

کمیته ها

ماده بیست وسوم: بنیاد فرهنگی داری کمیته مالی، فرهنگی وروابط میباشد که وظایف ومسؤلیت های کمیته های متذکره از سوی هیئت مدیره تعیین می گردد.

فصل پنجم

منابع تمول وطرز نظارت

مادهء بیست وچهارم : منابع تمویل این بنیاد قرار ذیل است:

 1. حق الشمول مبلغ 100 افغانی یک بار .
 2. حق العضویت 20 افغانی ماهوار.
 3. کمک شخصیت های اجتماعی، تاجران ملی، متنفیذین وغیره افرادی حقیقی وحقوقی داخلی .
 4. عواید از فروش نشر یه ودیگر فعالیت های فرهنگی .

مادهء بیست وپنجم: این بنیاد دارای یک حساب بانکی رسمی بوده صلاحیت استفاده از آن به دوش هیئت مدیره میباشد.

مادهء بیست وششم: شورای عالی صلاحیت نظارت از دارای های منقول وغیر منقول بنیاد فرهنگی هدف دارد.

فصل ششم

احکام متفرقه

مادهء بیست و هفتم: شرایط انحلال بنیاد فرهنگی هدف را طور ذیل میتوان خلاصه نمود:

 1. طبق اساسنامه عمل کرده نتواند ویا خلاف اساسنامه عمل نماید.
 2. جامعه را بسوی فساد بکشاند.
 3. در صورت که اکثریت اعضا جهت انحلال بنیاد رأی بدهند.

مادهء بیست وهشتم: در صورت انحلال بنیاد فرهنگی هدف در مورد دارای های آن مطابق قانون وفیصله مجمع عمومی تصمیم اتخاذ می گردد. مادهء بیست ونهم: لیست اعضای شورای عالی ضمیمه این اساسنامه میباشد.

مادهء سی ام: این اساسنامه دارای شش فصل و سی ماده میباشد که در جلسهء مجمع عمومی مؤرخ 8 اسد 1387 تعدیل وتصویب گردید.