تقویم سال 1396 بنیاد هدف از چاپ برآمد

بنیاد هدف که از سالهای زیادی بدینسو در بخش های مختلف اجتماعی، کمک به بیماران بی بضاعت، ستایش از ورزشکاران، حمایت از اطفال یتیم، فراهم سازی زمینه آموزش حرفه برای خانم ها و غیره در کشور کار می کند در کنار آن در زمینه فعالیت های فرهنگی و پل بستن میان طیف های مختلف جامعه از طریق پخش و نشر گاهنامه هدف، هفته نامه فانوس، بروشور هدف، وب سایت هدف و شبکه مجازی فیسبوک تا امروز دست آوردهای قابل ملاحظه ی داشته است.

اینک گروهی فرهنگی این نهاد امسال نیز تقویم سال  1396 خورشیدی را بطوری معیاری از نشانی این نهاد چاپ و بزودی به دسترس هموطنان عزیز و ادارات دولتی و غیر دولتی قرار خواهند داد.

به امید اینکه سال 1396 خورشیدی در تقویم افغانستان یک سال پردست آورد درعرصه های تامین امنیت،  صلح سرتاسری، انکشاف پایدار و رضایت عموم در کشور بوده باشد.

پاینده باد افغانستان!