بنیاد فرهنگی هدف 25 تن از خانم های بی بضاعت در ولایت سمنگان را حرفه خیاطی آموزش می دهد

بنیاد فرهنگی هدف برای 25 تن از خانم های بی بضاعت در ولایت سمنگان کورس های آموزشی حرفه خیاطی را دایر نمود. مسوولان در این بنیاد می گویند که، هدف از راه اندازی دوره های آموزشی خیاطی برای خانم ها از یک طرف آموزش حرفه برای آنها می باشد و از طرف دیگر به خود کفایی زنان در عرصه اقتصاد شان نیز کمک می کند.

دقیقاً در افغانستان زنان بسیار هستند که مسئولیت پیشبرد زنده گی خانواده هایشان را بدوش دارند و سخت ترین کارها را بخاطر فراهم سازی لقمه نانی می پذیرند. اعضای بنیاد فرهنگی هدف همچنان مدعی اند که؛ بنیاد فرهنگی هدف در کنار دیگر فعالیت هایشان با راه اندازی برنامه های آموزشی حرفه خیاطی تا اکنون ده ها خانم بی بضاعت دیگر را درسایر ولایات افغانستان خود کفا و به سوی زنده گی نسبتاً مرفه سوق داده است.

 محمد عارف مصلح یک تن از اعضای برجسته این بنیاد که در افتتاح کورس آموزشی حرفه خیاطی در ولایت سمنگان شرکت کرده است می گوید؛ که مدت آموزش حرفه خیاطی برای شاملین این کورس شش ماه بوده و در این دور آموزشی به تعداد 25 تن از خانم ها تحت نظر دو تن از استادان مجرب بطور مسلکی آموزش می بینند. وی همچنان اضافه کرد که بنیاد فرهنگی هدف تمام امکانات آموزشی حرفه خیاطی از قبیل ماشین خیاطی، اتو و قرطاسیه... را نیز برای شاگردان آموزش حرفه خیاطی توزیع نمود.