یکجا با ایتام در میله های بهاری

تصاویر از میله های بهاری اطفال یتیم در مرکز و ولایات با میزبانی بنیاد فرهنگی هدف که در آن بیشتر از 1500 یتیم اشتراک کرده بود.

1395