از 23 اپریل به عنوان روزجهانی اطفال تجلیل می شود  

 

23اپریل که برابر می شود با روز جهانی اطفال، همه ساله از این روز در کشور دوست ترکیه تجلیل می گردد. بناءً بنیاد فرهنگی هدف به ادامه سال های گذشته امسال نیز پنج تن از اطفال یتیم پرورشگاه دوستی کابل-استانبول را  که جهت اشتراک در روز جهانی ایتام معرفی کرده بود، یکشنبه هفته جاری افغانستان را به قصد ترکیه ترک کردند.

به امید پیروزی همه اطفال نازنین بخصوص کودکادن یتیم افغانستان