جشن ایتام در ولایت هرات

 

بنیاد فرهنگی هدف به عنوان یک نهاد پیشتاز در عرصه خدمتگزاری به مردم افغانستان و توجه به سرنوشت ایتام کشور، طی اقدام بی پیشینه ی امسال میزبان کودکان یتیم در ولایات مختلف کشور زیر نام " گام به گام با اطفال یتیم به سوی میله های بهاری 1395" بود.

این میله های بهاری که از ولایت پروان با اشتراک ایتام سه ولایت کابل، پروان و کاپیسا در تپه زیبای گلغندی ولایت پروان آغاز شد؛ سپس تا ولایات هرات، تخار، بدخشان ادامه پیدا کرده ، و فرجاماً با اشتراک کودکان یتیم سه ولایت  مزار، بغلان، سمنگان در تپه های زیبای حضرت سلطان ولایت سمنگان مع الخیر پایان یافت.

نگاره های زیر نشانی از احساس گرم دست اندرکاران بنیاد فرهنگی هدف نسبت به ایتام ولایت هرات و اشتراک مقامات محلی آن ولایت نسبت به این همایش شکوهمند است که در این جشنواره اعضای بنیاد فرهنگی هدف با تقدیم دسته های گل از کودکان یتیم استقبال کردند.

برای اعضای بنیاد فرهنگی هدف هیچ چیز خوشتر از خنده کودکان یتیم نیست، ما همیشه می کوشیم تا دستگیر کودکان یتیم و اطفال بی بضاعت در کشور واقع شده و وسیله سیلان ابتسام در لبان این توده ی محروم  جامعه قرار بگیریم.

زنده باد همدلی!

24/1/95