آغاز فازدوم وسوم برنامه حمایت ازایتام

بنیاد هدف فاز دوم برنامه ی حمایت نقدی از ایتام را از ولایت هرات شروع وبه ترتیب در ولایات کابل، بدخشان وکندز با توزیع بسته های نقدی برای 320کودک به اتمام رسانید .فاز نخست این برنامه چندی قبل در ولایات ننگرهار، لغمان، کاپیسا و چند ولسوالی زیر پوشش این برنامه در ولایت تخار برای 478کودک یتیم توسط بخش ایتام بنیاد هدف توزیع وتطبیق شد .بنیاد هدف از دیر باز است که برنامه ی حمایت نقدی از ایتام رادر سطح ولایات مختلف کشور به مثابه ی بزرگترین چتر حمایه ای ایجاد وتا حال توانسته است رقم

درشتی از کودکان یتیم را در زیراین چتر تنظیم نماید.

به گفته ی مسئولان بنیاد هدف این نهاد مصمم است تا برنامه حمایت نقدی را در سال های آینده به مراتب بیشتر و در سطح دیگر ولایات نیز بگستراند این درحالی است که بنیاد هدف حدود2000 یتیم را باالفعل زیر پوشش دارد و تا سال آینده این رقم به2500  به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت. قرار گفته های بخش ایتام این نهاد قرار است فاز سوم برنامه حمایت نقدی ازایتام در ولایات فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغان، کنر، غور ، پروان و مرکز تخار برای 745 یتیم راه اندازی نمایند.