آ غاز روند توزیع بسته های نقدی بنیاد هدف برای کودکان یتیم:

بنیاد هدف به منظور حمایت بنیادین از قشر یتیم کشور، تشویق وجهت دهی آنها برای ادامه ی آموزش وپرورش، بیشتر از دوهزار کودک یتیم را در سطح 21 ولایت کشور زیرپوشش برنامه ی حمایت نقدی قرار داده است. این نهاد سال دو نوبت به همکاری  وحمایت مالی کودکان یتیم  درسطح ولایات مختلف کشورمی شتابد. دور اول سال 1397 این برنامه  باتوزیع بسته های نقدی از ولسوالی های ولایت تخار آغاز وقرار است طبق برنامه های این نهاد به دیگر ولایات نیز به زودی آغاز گردد.