برگزاری جشن های بهاری برای بیشتر از1000 کودک یتیم

بنیاد هدف برای بیشتر از 1000 هزار کودک یتیم در سطح نه باب پرورشگاه دولتی در پنج محل جشن های بهاری برگزاری کرد.

گفتنی است که بنیاد هدف همه ساله آغاز سال تعلیمی را باجشن های پی درپی درولایات مختلف کشور با توزیع قرطاسیه، بیک مکتب ودیگرنیازهای کودکان یتیم پرورشگاه های دولتی تجلیل می نماید.