کمک برای 200 خانواده بی بضاعت در ولایت جوزجان

بنیاد هدف به ادامه کمک های زمستانی اش امروز برای 200 فامیل بیجاشده در ولایت جوزجان که اخیرا در اثر ناامنی ها به مرکز آن ولایت بیجا شده اند چوب سوخت توزیع کرد.
مسئولان در این نهاد می گویند که در این برنامه برای هر فامیل به مقدار 50 سیر چوب سوخت توزیع کرده اند. 
از سوی هم عبدالودود جمیلی عضو رضا کار این برنامه امدادی که در توزیع این کمک ها شرکت کرده اضافه می کند که در برنامه امروزی در کنار توزیع چوب سوخت، برای 200 فامیل بی بضاعت گوشت خوراکی نیز توزیع نموده اند.
این در حالی است که بنیاد هدف دیروز طی یک برنامه جداگانه دیگر برای 50 فامیل بی بضاعت در ولایت سمنگان که توان گرم کردن خانه هایشان را در فصل سرمای زمستان نداشتند چوب سوخت توزیع کرد.