بنیاد هدف برای 50 فامیل بی بضاعت در ولایت سمنگان مواد سوخت توزیع کرد

بنیاد هدف در کنار سایر فعالیت ها و کمک هایش همه ساله با فرا رسیدن فصل سرمای زمستان برای خانواده های بی بضاعت مواد سوخت توزیع می کند
عبدالودود جمیلی یک تن از اعضای بنیاد هدف که جهت تطبیق برنامه امدادی بنیادهدف به ولایت سمنگان رفته می گوید که امروز این نهاد طی یک برنامه برای 50 فامیل بی بضاعت در ولایت سمنگان که توان خریداری مواد سوخت زمستانی خویش را نداشتند، برای هر فامیل 50 سیر چوب سوخت توزیع کرده است
آقای جمیلی همچنان اضافه کرد که قرار است این نهاد فردا طی یک برنامه دیگر برای 200 فامیل بیجاشده در ولایت جوزجان چوب سوخت توزیع نماید.