نتایج فخر آفرین

دانش آموزان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول در ختم سال تعلیمی 1396 با بدست آوردن نتایج قابل قبول برای همگان افتخار آفریدند که این موفقیت بزرگ را اولا برای خودشان، فامیل های محترم شان، اساتید دلسوز و مهربان شان و ثانیاً برای اعضای رهبری محترم  بنیاد هدف خجسته باد عرض می داریم.

پرورشگاه دوستی کابل- استانبول بخش از فعالیت های بنیاد هدف است که از پنج سال بدینسو در کابل با پذیرش هفتاد طفل یتیم بطور رایگان خدمت می کند و دانش آموزان این پرورشگاه در کنار آموزش و پرورش توسط اساتید مجرب در داخل پرورشگاه، دروس رسمی شان را به مکتب دولتی پوهاند عبدالاحمد جاوید ادامه می دهند.

نتایج بدست آمده از برایند آزمون سالانه 1396 این دانش آموزان قرار آتی است: 7 نفر اول نمره، 7 نفر دوم نمره، 6 نفر سوم نمره، 8ت نفر چهارم نمره،  4 نفر پنجم و 4نفر هم ششم نمره و دیگران به ترتیب هفتم و هشتم الی...

نابرده رنج و گنج میسر نمی شود

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

به امید پیروزهای روزافزون این عزیزان!

با احترام

5/10/1396