رهبری پرورشگاه دوستی کابل- استانبول تقدیرشد!

صبح یک شنبه برابر به 23 میزان سال جاری سمینار یک روزه ی که با اشتراک نماینده گان 30 پرورشگاه دولتی و خصوصی در مقر ریاست عمومی پرورشگاه های وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین دایر گردیده بود، محترم عبدالرحیم امیری مدیر پرورشگاه دوستی کابل- استانبول با دریافت تصدیق نامه از سوی ریاست عمومی پرورشگاه ها در راستای معیاری بودن خدمات در این پرورشگاه مورد تقدیر قرار گرفت.

این سمینار یک روزه که جهت بررسی فعالیت ها و کارکردهای پرورشگاه های دولتی و خصوصی در زمینه بهبود معیشت، مراقبت، مواظبت و تعلیم و تربیه اطفال یتیم برگزار گردید بود، در این میان مدیر پرورشگاه دوستی کابل- استانبول توانست با ارایه گزارش از انجام درست و به موقع مکلفیت ها و مسئولیت های خدماتی شان از سوی ریاست عمومی پرورشگاه ها مورد تقدیر قرار گیرد.

در همین حال الحاج احمد فیضان کاکر رییس عمومی پرورشگاه ها که در این سمینار یک روزه اشتراک داشت در زمینه ی مقرره پذیرش ایتام به پرورشگاه ها، اعزام شاگردان یتیم در بورسیه های تعلیمی و تحصیلی، فراهم سازی فرصت های یکسان برای ایتام پرورشگاه ها صحبت نموده، خطاب به سایر نماینده گان پرورشگاه های دولتی و خصوصی از پرورشگاه دوستی کابل- استانبول تلویحاً به عنوان یک الگو یاد کرده است.

پرورشگاه دوستی کابل- استانبول بخش از فعالیت های بنیاد هدف می باشد که از پنج سال بدینسو در کابل با پذیرش هفتاد تن از ایتام ولایات مختلف کشور فعالیت می کند.

بنیاد هدف که راهبردی ترین بخش از فعالیت هایش دستگیری از ایتام گفته می شود، مسئولان در این نهاد ادعا می کنند که بنیاد هدف نه تنها اینکه برای رسیده گی به ایتام کشور پرورشگاه دوستی کابل- استانبول را به عنوان یک چتر مصئون و فضایی مناسب برای آرامش و آموزش و پرورش ایتام مهیا کرده اند، بلکه این نهاد تاکنون توانسته است در حدود بیشتر از 1200 تن یتیم را در 20 ولایت افغانستان شامل برنامه حمایت نقدی این نهاد بسازد که مقصد از راه اندازی این برنامه ها بهرمند سازی قشر آسیب پذیر جامعه یعنی ایتام از فرصت های تعلیمی و تحصیلی یکسان در افغانستان گفته می شود.

این در حالیست که چندی پیش نیز پرورشگاه دوستی کابل- استانبول از سویی ریاست عمومی پرورشگاه ها به عنوان یکی از معیاری ترین پرورشگاه های خصوصی در کشور شناخته شد که مدیر این پرورشگاه به پاس خدمات بی شایبه شان با تفویض لوح تقدیر مورد تقدیر قرار گرفت.

با احترام

عصمت الله راغب

هفته نامه فانوس