بنیاد هدف برای 35 تن از کودکان یتیم در ولسوالی بنگی بسته های نقدی توزیع کرد

 آخرین سلسله برنامه های حمایت از کودکان یتیم امروز درولسوالی بنگی ولایت تخار با حضور داشت محترم احسان الله سعادت، آمرین دوایر دولتی ومتنفذین قومی اجرایی شد.
بنیاد هدف برنامه ی حمایت از کودکان یتیم را درسطح 20 ولایت و99 ولسوالی درسطح ولایت تخارهمه ساله اجرا می نماید که ولسوالی بنگی آخرین ولسوالی ای بودکه با اجرای برنامه درآن، درب دور نخست برنامه ی حمایت از کودکان یتیم درسال جاری بسته شد.
احسان الله سعادت ولسوال ولسوالی بنگی ولایت تخار، ازتطبیق پروژه های گوناگون اجتماعی وروابط نیک بنیاد هدف با اداره محلی بنگی به نیکویی یاد نموده وتقاضای همکاری بیشتر این نهاد را درسطح ولسوالی بنگی نمود.
 عبدالفتاح مشتاق معاون بنیاد، از همکاری نزدیک وهماهنگی لازم اداره محلی ولسوالی بنگی با بنیاهدف ستایش نموده واز مسولین حکومت محلی، متنفذین ووابستگان کودکان یتیم خواست که درقسمت تربیه ی سالم اطفال یتیم توجه لازم نموده وبنیاد هدف را در رسیدن به اهداف راهبردی اش درقبال پرورش ایتام یاری رسانند.